رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۹
  • کد خبر : ۴۲۴
  • مشاهده :  351 بازدید
  • چاپ خبر : مسئولین درک درستی از مشکلات گلبهارندارند/ گلبهار دارای سیکل اداری فشل است
حجت الاسالم جواد غلامی امام جمعه گلبهار در گفتگوي اختصاصي با افق گلبهار:

مسئولین درک درستی از مشکلات گلبهارندارند/ گلبهار دارای سیکل اداری فشل است

امام جمعه گلبهار در ابتدا شهرستان را یکی از محل هایبسیار مهم در تقسیمات کشوری دانست چراکه وجود بخشهای زیرمجموعه و فرماندار موجب اهمیت این مکان در ادارهکشور می باشد.وی در ادامه تاکید کرد: تقریبا همه اداراتموظف اند در شهرستان اداره خودشان را تشکیل دهند و بطورکامل خدمات رسانی کنند. بانک ها موظف هستند که […]

افق گلبهار | حجت الاسالم جواد غلامی، امام جمعه گلبهارفردی دانشگاهی است که درحال تحصیل در دانشکده الهیات و معارف اسالمی فردوسی مشهد است.در این گفتگو سعی کردیم باتوجه به تجربه ایشان به موضوع شهرستان شدن گلبهار بپردازیم.

امام جمعه گلبهار در ابتدا شهرستان را یکی از محل های
بسیار مهم در تقسیمات کشوری دانست چراکه وجود بخش
های زیرمجموعه و فرماندار موجب اهمیت این مکان در اداره
کشور می باشد.وی در ادامه تاکید کرد: تقریبا همه ادارات
موظف اند در شهرستان اداره خودشان را تشکیل دهند و بطور
کامل خدمات رسانی کنند. بانک ها موظف هستند که در مرکز
شهرستان شعبه داشته باشند ولو اینکه مقدار کسانیکه سرمایه
گذاری می کنند کم باشد و به آن نُرمی که مدنظراست، نرسد.
این وضعیتی است که پس از شهرستان شدن می افتد.
بودجه فرمانداری به گلبهار اضافه می شود
امام جمعه گلبهار در ادامه گفتگوی خود در پاسخ به میزان
بودجه شهر پس از ارتقاء به شهرستان، چنین گفت:بودجه
فرمانداری اختصاص به فرمانداری دارد که زین پس به گلبهار
افزوده خواهد شد.فرماندار در جلسه برنامه و بودجه فرمانداری
براساس نیازهایی که موجود است، مشخص می کند که به
آنها چقدر بودجه برسد.گلبهار پس از ارتقاء، بودجه فرمانداری
خواهد داشت چیزی که قبال نداشته و نبوده- نه اینکه قبال ما
فالن مقدار بودجه داشتیم و پس از شهرستان شدن این مقدار
چندبرابر شود! خیر-قبال هیچ بودجه ای تحت عنوان بودجه
فرمانداری نداشته ایم.بنده در این خصوص خیلی تاکید نمی
کنم چون ما االن شرکت عمران گلبهار را داریم که از لحاظ
ساخت وساز شهر، بودجه های بسیار خوبی دارد و ممکن است
بعدا هر اداره و نهادی متکفل باشد که این بودجه را از وزارتخانه
اش جذب کند و شرکت عمران حق توزیع این بودجه هارا
نداشته باشد.
گلبهار دارای سی َ کل اداری ف ِشل است
وی در ادامه تشریح مباحث خود، به سیکل اداری گلبهار پرداخت
ِ و عنوان داشت:گلبهار پس از شهرستان شدن مستقیما با استان
)استانداری و ادارات کل( کار می کند. درحال حاضر گلبهار
َ ازنظر سیکل اداری ف ِشل است چون هر اتفاقی که در اینجا می
افتد، دستوری بخواهند بگیرند،کاری یا کمکی بخواهند بکنند،
باید به چناران ارجاع کنند تا چناران این مسئله را درک و
سپس به استان ارجاع دهد تا در مدیریت استان قبول و اجرائی
شود. طبیعتا چون چناران شهر واسطه ای است برای گلبهار
و بین چناران و گلبهار فاصله وجود دارد، برخی از مسئولین
بصورت طبیعی درک درستی از مسائل ندارند و به خودشان
هم زحمت پیگیری جدی تر را نمی دهند و چون از مسئولین
گلبهار و مخصوصا از »افکارعمومی شهر« فاصله دارند؛ خیلی
تحت تاثیر مسائل گلبهار نیستند. وی همچنین ادامه داد:هرچه
قدر رسانه، امام جمعه و دیگران پیرامون مشکالت داد و فریاد
هم کنند برخی اوقات می بینیم که موثر واقع نمی شود.بخاطر
این است که مسئولین شهرستان راه فرار دارند و خودشان را
درمعرض افکار عمومی قرار نداده اند.وقتی گلبهار شهرستان
شود، آن رئیس اداره همین جاست و در همین جلسات شورای
اداری که اختصاص به این شهر دارد، شرکت می کند و باهمین
امام جمعه و… روبه رو می شود. اوال درک درستی دارد، ثانیا اگر
درک اش هم درست نباشد، در مواجهه با افکارعمومی مجبور
به تمکین است.تا وقتی که گلبهار زیرمجموعه چناران است
مسئولین شهرستان از بار مسئولیت گلبهار شانه خالی می کنند
و راه گریز دارند چون افکار عمومی گلبهار، مسئولین چناران را
نمی تواند تحت تاثیر خودش قرار بدهد.
سطح توقعات مردم گلبهار بسیار پایین است
حجت االسالم والمسلمین جواد غالمی، امام جمعه گلبهار در
اثنای گفتگوی تفصیلی خود با افق گلبهار بحث را به سمت
واقعیت وجود توقع در بین مردم گلبهار برد و گفت: برخی اذعان
دارند که مردم گلبهار دچار پرتوقعی هستند، اما آیا در عمل و
در واقع سطح توقع مردمی که از مشهد به گلبهار برای سکونت
می آیند و اینجا را با مشهد مقایسه می کنند، باالست؟ اینطور
نیست-سطح توقعات مردم باال نیست.امکانات گلبهار به عنوان
شهری باجمعیت صد و ۱۰ هزار نفر با امکانات شهری باجمعیت
۶۰ هزارنفر برابر است!
آن چیزی که بنده به عنوان یک فردی که در جامعه گلبهار
زندگی و مشاهده می کنم؛ مردم گلبهار، مردمی با فهم و بسیار
باشعور و سطح تحصیالت بسیار خوب،درک خوب، توقع بسیار
پایین هستند.
اولین جایی که در تالطم قرار می گیرد، گلبهار است
وی در بخشی دیگر با گالیه از این دست افراد که مردم گلبهار
را پرتوقع می خوانند گفت: به محض اینکه کمبود آرد، نان و…
در کشور و یا در سطح شهرستان چناران بوجود می آید اولین
جایی که در تالطم قرار می گیرد شهر گلبهار است، این آیا توقع
باالست؟! آیا باید همه گلبهاری ها از بولوار پرند نان خریداری
کنند؟ آیا نباید در هر محله ای امکانات تخصیص یاید؟ آیا
جمعیت مجتمع هزار و ۱۰۰ واحدی گلبهار و در مقابل آن
مجتمعی با بیش از ۸۲۶ واحد نیاز به فضای فرهنگی-مذهبی
ندارد؟ این نیست که ما بگوئیم هر محله باید یک مسجد داشته
باشد،طبق محالتی که در گلبهار تعریف شده، در هر محله نُرم
کشوری ما بیش از ۵ مسجد است. مساجدی که بزرگ باشند و
بتوانند جمعیت را جذب کنند و قدرت دعوت کنندگی داشته
باشند. ما نمی گوئیم غیرمعقول، ما نمی گوئیم که کنار هر
مجتمعی یک مسجد بسازند ولی اینطور نباشد که برای رفتن
به مسجد ۳،۲ کیلومتر راه بروند. یک مقداری منصفانه تر! این
واقعا توقع باالیی است!
وی در جمع بندی گفته هایش گفت: ما باید تالش کنیم تا این
سطح توقعاتشان را افزایش دهیم تا مسئولین بیایند پای کار و
به وظایفشان عمل کنند.
َ ف ِشل : کاهلی کردن، کسل بودن، سست گردیدن و شکست
خورده و ناتوان

اخبار مرتبط